Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut CSiR

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/163/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.
z późniejszymi zmianami:
uchwała Nr XXiX/215/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 stycznia 2013r.

 

STATUT
CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

ROZDZIAŁ I:  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim zwane dalej „CSiR” jest jednostką organizacyjną Gminy Sępólno Krajeńskie prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nie posiadającego osobowości prawnej.
 

§ 2.

CSiR działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz w oparciu o niniejszy statut.
 

§ 3.

Siedziba CSiR znajduje się w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej 19.
 

§ 4.

Nadzór nad działalnością CSiR sprawuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

 

ROZDZIAŁ II:  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI CSiR

 

§ 5.

Przedmiotem działalności CSiR jest realizowanie zadań własnych Gminy Sępólno Krajeńskie z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności:
     1. administrowanie i utrzymywanie obiektów rekreacyjnych i sportowych, w tym  lokali użytkowy w nich usytuowanych;
     2. administrowanie i utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
     3. organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej;
     4. prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działania CSiR;
     5. upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym poprzez współpracę z podmiotami prowadzącymi          albo promującymi tego typu działalność lub aktywność;
     6. przygotowanie i zabezpieczenie sezonu „turystyczno-rekreacyjnego.
 

ROZDZIAŁ III:  ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI CSiR
 
§ 6.

     1. Działalnością CSiR kieruje jednoosobowo Dyrektor CSiR, zwany dalej Dyrektorem, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
     2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
     3. Dyrektor reprezentuje CSiR na zewnątrz w granicach umocowania.
     4. Dyrektor ustala główne kierunki działalności CSiR oraz organizuje jego obsługę administracyjnej i finansową.
     5. Dyrektor planuje i nadzoruje prace remontowe i inwestycyjne dotyczące CSiR w ramach przeznaczonych na ten cel przez Gminę Sępólno Krajeńskie środków.
     6. Dyrektor wykonuje wobec pracowników CSiR czynności z zakresu prawa pracy.
     7. Dyrektor wydaje zarządzenia, instrukcje i regulaminy wewnętrzne dotyczące CSiR, chyba,że przepisy prawa lub niniejszy statut stanowią inaczej.
 

§ 7.

Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy CSiR lub inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik CSiR.
 

§ 8.

     1. Strukturę organizacyjną CSiR określa Regulamin Organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz działów pracy i stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania. 
         Regulamin opracowuje Dyrektor i zatwierdza Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
     2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do zmian Regulaminu Organizacyjnego.
 

§ 9.

Dyrektor CSiR wyznacza okres przerwy w działalności poszczególnych obiektów dla przeprowadzenia w nich prac konserwatorsko-remontowych lub z innych przyczyn, po uzgodnieniu z Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego

 

ROZDZIAŁ IV:  GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 10.

     1. CSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
     2. Działalność CSiR prowadzona jest na podstawie rocznych i wieloletnich planów finansowych sporządzanych przez Dyrektora i zatwierdzanych uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
     3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor.
     4. Dochody CSiR odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.
     5. Wydatki CSiR pokrywane są bezpośrednio z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.
     6. Wynagrodzenie pracowników CSiR określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
     7. Wszelkie zmiany w planie finansowym CSiR dokonywane są w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ V:  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 

§ 12.

Statut nadaje Rada Miejska w  Sępólnie Krajeńskim w formie uchwały. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego